Τι είναι η ΕΚΑ

Η Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής είναι μία από τις Ενεργειακές Κοινότητες που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4513/2018. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και σε όλο τον κόσμο οι ενεργειακές κοινότητες εμφανίστηκαν πριν από δεκαετίες, ενώ στην Ελλάδα ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε το 2018.

Η ιδρυτική συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας Αττικής έγινε τον Οκτώβριο του 2019 και το 2021 συστάθηκε νομικά με την μορφή αστικού συνεταιρισμού, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159091702000 και σήμερα αριθμεί 140 μέλη. Μέλη στον συνεταιρισμό μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής και Δήμοι με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής.

Η διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο σύμφωνα με το καταστατικό και κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό μας εδώ.

Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν έργα μικρής κλίμακας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος και να το διανέμουν στα μέλη τους. Ο νόμος παρέχει επίσης το δικαίωμα υπό προϋποθέσεις και σε ιδιώτες να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά στα σπίτια τους για να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρισμό. Όμως το μειονέκτημα μια ατομικής εγκατάστασης είναι ότι κοστίζει πολύ πιο ακριβά, όπως επίσης ότι δεν εξυπηρετεί όσους μένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία.

Έτσι, οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό έργο στις τοπικές κοινωνίες, με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και δεν ασκούν εμπορική λειτουργία με σκοπό το κέρδος από την παραγωγή ενέργειας, όπως οι επιχειρήσεις.

Τα πλεονεκτήματα των ενεργειακών κοινοτήτων μπορούν να συνοψιστούν στους εξής άξονες: 

Το έργο της Ενεργειακής Κοινότητας Αττικής, όπως προσδιορίζεται από τους καταστατικούς σκοπούς του, ταυτίζεται με την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας καθώς και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση, στην εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Αττικής.

Οι παραπάνω δραστηριότητες εντάσσονται στην φιλοσοφία της ενεργειακής μετάβασης από τις υφιστάμενες ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής ενέργειας σε νέες 100% καθαρές, πιο οικονομικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ενεργειακής δημοκρατίας δηλαδή την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή και στη λήψη αποφάσεων.

Το μοντέλο του "Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού" λειτουργεί ως εξής:

Η ενεργειακή κοινότητα δίνει στον ΔΕΔΔΗΕ έναν κατάλογο με τα μέλη της, το ποσοστό μεριδίου κάθε μέλους στον συνεταιρισμό και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχει δηλώσει κάθε μέλος. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιείται κάθε μήνα αφού κάποιο μέλος μπορεί να αλλάξει σπίτι, άρα και αριθμό παροχής.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο παράγει ηλεκτρική ενέργεια με πηγή τον ήλιο. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται καταμετράται κάθε τετράμηνο από τον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος την αξιοποιεί για τις ανάγκες του δικτύου.
Στη συνέχεια, η ποσότητα της ενέργειας σε kWh (κιλοβατώρες) που παρήγαγε το φωτοβολταϊκό πάρκο αφαιρείται από την εκάστοτε κατανάλωση του κάθε μέλους, με βάση το ποσοστό του στις μερίδες του φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια παρουσίαση σε διαφάνειες με επιπλέον πληροφορίες.